Thạch Đức & Hải Linh

24 September 2023
Nguyễn Thạch Đức

NTD

Kim Thị Hải Linh

KTHL

We are getting married!

Sự gặp gỡ của hai nhân cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học: nếu có bất kỳ phản ứng nào, cả hai đều chuyển hóa.

We will become a family in

Looking forward to see you!

☆( 2022-12-22 )☆

Wedding Events

Sự Kiện Cưới

Thạch Đức & Hải Linh